"Jesus vår helare"

JESUS OCH JAG = ETT PERSONLIGT MÖTE

ORSAKERNA TILL DÖVHET OCH OTYDLIGT TAL

- Den döve, som på grund av sin dövhet levat ett isolerat liv, har inte kunnat lära sig tala tydligt. Man har räknat ut att ett barn måste få höra och förstå ett ord 60 gånger innan det lär sig vad ordet betyder och själv kan använda det. Först då blir ordet en del av barnets eget ordförråd.

- På grund av sin dövhet talade alltså mannen otydligt, eftersom han inte kunnat höra orden som talades till honom.

Den här regeln om att höra och förstå 60 gånger ger oss något att tänka på också när det gäller en del andra kontaktproblem:

- Många människor säger, att de gärna skulle gå i kyrkan, men när de inte förstår allt som sägs där och när trons frågor är så främmande för dem. Och så kommer de inte på nytt. Då vore det mödan värt att vänja sig vid att lyssna. Det lönar sig att gå 60 gånger i kyrkan. Efter det förstår man säkert bättre gudstjänsten och trosfrågorna, trons "språk".

- Regeln kan också tillämpas på andra frågor som gäller förståelse av språk och andra angelägenheter människor emellan (inte bara frågan om hur barn lär sig tala). Ett förälskat äkta par upplever i början av förälskelsen, att de förstår varandra bra. När den första förälskelsens berusning är över borde de lära känna varandra bättre. Det visar sig kanske att den andre är en annorlunda människa än den man först lärde känna. Då behöver man sinsemellan lyssna och tala (60 gånger om samma saker), så att man lär sig förstå den andre och också lär sig tala till den andre om det som rör en själv. - Återigen är det viktigt att lyssna och att tala.

- Låt oss ta ännu ett tredje exempel. Mellan föräldrar och ungdomar som är på väg att bli självständiga vuxna individer uppstår det ofta kontaktsvårigheter och problem med att förstå varandra. Också i det fallet behöver man tillsammans, och ömsesidigt, tala och lyssna (60 gånger!), så att man lär sig förstå varandra.

I alla de här fallen som jag har nämnt är det fråga om en gemenskap som bryts, om att man har talat för litet. Som exempel har vi tagit hur barnet lär sig nya ord och begrepp genom att upprepa dem 60 gånger. På samma sätt är vägen till inbördes gemenskap - bort från isoleringen - att vi fortlöpande lyssnar och talar.

JESUS RIKTAR VÅR UPPMÄRKSAMHET MOT SMÄRTPUNKTERNA

Jesus bar sig inte åt som en läkare, utan han använde ett för den döve enkelt språk av gester:

- stack fingrarna i hans öron

- rörde vid hans tunga

På det sättet visste mannen klart, att Jesus avsåg hans hörsel och hans talförmåga.

- såg upp mot himlen

Så såg mannen klart, att det är med Guds kraft Jesus hjälper honom. Psalmskrivaren hade redan flera århundraden tidigare sagt "Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp?" Ps 121:1

HUR BOTADES MANNEN?

Mannen botades när gemenskap uppstod mellan Jesus och mannen. Jesus sade:"Fadern och jag är ett!" Med Jesu hjälp uppstod gemenskap också mellan mannen och Fadern i himlen, som älskar oss.

Jesus förmådde bota mannen, för i Jesajas bok profeterades redan flera hundra år tidigare om Jesus:"Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led." Jes. 53:3-4

FRÄLSNINGENS VERKAN

Jesu verksamhet uppfyllde GT:s förutsägelser om frälsningens tid "Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme bryta ut i jubel." Jes.35:5-6

- Frälsning = att finna gemenskap med Jesus / med Gud och andra människor

- Människan blir hel

- Skador botas (inte alltid fullkomligt i detta liv, men boten är alltid ett Guds arbete och frälsningens slutliga mål är att efter döden uppgå i det eviga livet i himlen)

- Gemenskap byggs upp med det omgivande samfundet

- Växelverkan uppstår

- Brustna förbindelser återknyts

- Tilltäppta kommunikationsleder och kanaler öppnas

OCKSÅ DE FRISKA OCH OSKADADE KAN FÖRLORA DEN ÖMSESIDIGA KONTAKTEN MED VARANDRA

Om vi inte

- talar till varandra

- lyssnar på varandra

förlorar vi den ömsesidiga kontakten med varandra och gemenskapen brister. Alltså bör de som har friska sinnesförmögenheter se till att växelverkan bibehålls. Vi minns Helen Keller som aldrig återvann sin syn eller sin hörsel. Hon fann gemenskap och växelverkan med sin tolk. Hos henne blomstrade ett kraftigt andligt liv tack vare denna växelverkan.

JESUS OCH SAMFUNDEN

Paulus jämförde församlingen med en kropp. Om en lem lider, lider alla lemmar med den, om en medlem gläds, gläds alla medlemmar med denne. Jesus förnyar och påverkar också samfundens liv genom individerna. När man hjälper den enskilda människan så får samtidigt hela samfundet hjälp.

SAMFUND SOM VI LEVER I

Samfund som vi lever i:

- hem, familj, släkt

- vår arbetsplats

- organisationer

- församlingen

- vår stad

- vårt land

- Europa osv.

Att lyssna och att tala, dvs. en ömsesidig växelverkan, är en förutsättning för att alla dessa samfund skall fungera och må bra, det gäller hem, familj, släkt, arbetsplatser, organisationer, församling och hemstad.

Järvenpää stad firar nu ett jubileumsår. I 50 års tid har stadens anställda, de förtroendevalda, organisationerna och invånarna arbetat för vår stads bästa. Skötseln av stadens ärenden och välfärden i Järvenpää är beroende av att det mellan oss som bor här finns en växelverkan, att man, både i stadens organisation och mellan förtroendeorganen och tjänstemännen lyssnar på varandra. Då sköts stadens affärer på det sätt som man gemensamt har kommit överens om, på ett demokratiskt sätt. Då förstår beslutsfattarna invånarnas behov och invånarna förstår vilka möjligheter beslutsfattarna har. Alla önskemål kan inte uppfyllas. Genom växelverkan kan en gemensam förståelse för hur vår stad sköts växa upp. Grunden för allt är kontakten, det inbördes lyssnandet och talandet, en fungerande växelverkan. I vår mässa deltar också gäster från alla Järvenpääs vänkommuner: Täby, Lörenskog, Rödövre, Volhov, Jõgeva, Vac och Pasadena. Under jubileumsåret finner staden gemenskapen och växelverkan med vänkommunerna vara av största vikt.

Dagens tema var "Jesus vår helare". Jesus gav oss exempel på hur man hjälper dem som lider, som är sjuka och som har isolerats från gemenskapen med andra. Samtidigt som vi är tacksamma gentemot tidigare generationer för deras arbete för vår stads bästa, är det vår uppgift att be om vishet och kraft för alla dagens ansvarsbärare och att själva, var och en, arbeta för hur våra gemensamma angelägenheter sköts och att värna om ökat samförstånd i Järvenpää, så att ingen blir utstött ur gemenskapen med andra och så att de som lider och är sjuka får hjälp i sina liv.

Orvokin ja Jaakon kotisivulle

Saarnasivulle

12.12.2002 lähtien sivulla on käyty 10 kertaa ja
1.2.2003 lähtien

kertaa.

Viimeisin päivitys 1.2.2003